Створення: 15.10.2015

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 07/10/2015

У зв’язку iз отриманням 15.10.2015 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 07.10.2015, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства:

  • пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спiвдружнiсть iнiцiативних працездатних iнвалiдiв», мiсцезнаходження вул.Червоностудентська, б.36-А, м.Херсон, ЄДРПОУ 24953064, зменшився з 100% голосуючих акцiй (61,6% до статутного капiталу) до 0%.
  • пакет акцiй однiєї фiзичної особи збiльшився з 0% до 50% голосуючих акцiй (30,8% до статутного капiталу).
  • пакет акцiй другої фiзичної особи збiльшився з 0% до 50% голосуючих акцiй (30,8% до статутного капiталу).