Створення: 13.03.2018

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Бондаренко Роман Володимирович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   13-03-2018
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413593
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Цюрупинський р-н
        Поштовий індекс 75131
        Населений пункт с. Великi Копанi
        Вулиця, будинок вул. Радянська, 12
        Міжміський код, телефон та факс (05542) 5-15-44, 5-15-35
        Електронна поштова адреса емітента frunze@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.frunze.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   18-04-2017
   100
   Перелiк питань, що розглядалися на чергових загальних зборах 18.04.2017р.: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 4.Звiт про результати дiяльностi за 2016р. 5.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 6.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2016р. 7.Прийняття нової редакцiї статуту та визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту. 8.Переобрання наглядової ради та ревкомiсiї. 9.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання розглянутi, рiшення по ним прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член правлiння  Крамаренко Сергiй Вiкторович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Голова Наглядової ради  Крамаренко Олена Олександрiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 4 428 747 30.79796244784% 4 428 747 
   Член Наглядової ради  Карпенко Михайло Володимирович  № д/н, виданий Д/н Д/н 4 428 747 30.79796244784% 4 428 747 
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Крамаренко Ольга Iванiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Головний бухгалтер  Панченко Тетяна Василiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Член Ревiзiйної комiсiї  Iванюта Олег Дмитрович  № д/н, виданий Д/н Д/н 58 444 0.4064255911% 58 444 
   Член правлiння  Якушев Петро Миколайович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Целiнко Юрiй Олексiйович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Логвiновський Iван Васильович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Усього   8 915 938 62.00235048679 % 8 915 938 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бондаренко Роман Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1986
   Освіта Вища. Херсонський НТУ.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадову особу призначено на посаду рiшенням наглядової ради вiд 19.09.2017р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Крамаренко Сергiй Вiкторович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1959
   Освіта Середня - технiчна. Херсонський кооперативний технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець.
   Опис Повноваження та обов'язки член правлiння, як члена виконавчого органу, визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.11.2015 р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: економiст. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Крамаренко Олена Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1963
   Освіта Середня-спецiальна, Херсонський кооперативний технiкум. Товарознавець.
   Стаж керівної роботи (років) 32
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "СIТI-торг" заст. директора.
   Опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради, в складi Наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав акцiонерiв Товариства мiж загальними зборами; представництво iнтересiв акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: заступник директора ДП "СIПI-торг". Обiймає посаду заступника директора ДП "СIПI-торг" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 36-А). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Карпенко Михайло Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Навчається у ВНЗ.
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав акцiонерiв Товариства мiж загальними зборами; представництво iнтересiв акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Крамаренко Ольга Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1981
   Освіта Вища, Херсонський педагогiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець.
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння Товариства, зокрема: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.11.2015 р. на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: консультант, директор з економiки. Обiймає посаду директора з економiки в ТОВ "СIПI" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 36-А). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Панченко Тетяна Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 36
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВСАТ "Свiтанок", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Призначено на посаду наказом голови правлiння вiд 24.09.2012 р. на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванюта Олег Дмитрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища. Харкiвський НПУ.
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТДВП "Адвокатський офiс "LEX"
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.11.2015р. на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рокiв. Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт. Обiймає посаду юрисконсульта в ТДВП "Адвокатський офiс "LEX". Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Якушев Петро Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта д/н
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вища. Харькiвськийдержавний унiверститет будiвництва та архетиктури.
   Опис Повноваження та обов'язки член правлiння, як члена виконавчого органу, визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.11.2015 р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Целiнко Юрiй Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Середня. ПТУ № 4. Зварювальник.
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав приватний пiдприємець.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав акцiонерiв Товариства мiж загальними зборами; представництво iнтересiв акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Логвiновський Iван Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Середня-спецiальна. Цюрупинський ветеринарний технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 36
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради, в складi Наглядової ради, визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захисту прав акцiонерiв Товариства мiж загальними зборами; представництво iнтересiв акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ, 04071.
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс (044) 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   27-04-2011 43/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000125660 Документарна 0.25 14380000 3595000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "iм. Фрунзе" є правонаступником ВАТ "iм. Фрунзе", створеного в процесi приватизацiї. ВАТ "iм. Фрунзе" засноване на пiдставi наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi за № 391 вiд 21 липня 2000 року, вiдповiдно до Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", шляхом перетворення державного радгоспу-заводу "iм. Фрунзе" у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновником Товариства є держава в особi Фонду державного майна України. Товариство є правнонаступником радгоспу-заводу "iм. Фрунзе".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств не створювало.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "iм. ФРУНЗЕ" НАКАЗ N_1__ Про облiкову полiтику пiдприємства та про органiзацiю бухгалтерського облiку с.В.Копанi вiд " 4" сiчня 2017 року На пiдставi Закону України вiд 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку наказую: 1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 1.1. Доручити забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi бухгалтерськiй службi на чолi з головним бухгалтером. 1.2.Продовжувати застосовувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку.(чи накопичувальнi вiдомостi доходiв i витрат) 1.3. Застосовувати форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв, розробленi фахiвцями пiдприємства в минулому роках й адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку. Для повної та реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволити головному бухгалтеровi своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку. 1.4. Порядок нумерацiї податкових накладних, рахункiв, приходних i видаткових накладних в 2017роцi з №1 i до кiнця року. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що вiдображаються в облiку, вiдмiтку про їх обробку у виглядi кореспонденцiї рахункiв, дати, пiдпису. 1.5. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок бухгалтеру вiдображати в Головнiй книзi пiдприємства (оборотному балансi), що є пiдставою для складання Балансу пiдприємства. Пiсля обробки журнали-ордери, облiковi регiстри i довiдки повиннi бути пiдписанi головним бухгалтером iз вказiвкою дати пiдпису. 1.6. Фахiвцям збуту, постачання, виробничо-технiчного, ремонтно-механiчного - неухильно виконувати вимоги працiвникiв бухгалтерiї щодо дотримання порядку оформлення первинних документiв i термiну подання їх до облiку. За порушення вимог бухгалтерiв, несвоєчасне складання первинних документiв i недостовiрнiсть вiдображення в них даних притягати фахiвцiв до дисциплiнарної вiдповiдальностi. У випадках якщо документ, пiдписаний таким фахiвцем, складений з порушенням законодавчих i нормативних вимог, або взагалi не складений, або вiдсутнiсть такого документа потягла за собою застосування фiнансових санкцiй до пiдприємства, то питання про вiдповiдальнiсть фахiвця розглядати на засiданнi правлiння товариства за участю представникiв трудового колективу (профспiлки). 1.7. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi провести iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. N 69 (зi змiнами i доповненнями). 1.8 Вiдповiдальним за ведення бухгалтерського та податкового облiку призначити головного бухгалтера. 1.9. Назначити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю i затвердити перiод проведення iнвентаризацiй ( квартальних та рiчної в перiод з 01.10. по 31.12.2017 року) прийняття рiшення за її результатами , у складi: Голова комiсiї: ПАНЧЕНКО ЮРIЙ IВАНОВИЧ Члени комiсiї: Картавцев О.М.Катренюк М.I.. 1.10 Затвердити форми первинної документацiї: в перше прийнятих працiвникiв перед допуском до роботи -подавати в податкову повiдомлення про прийняття на роботу; заключити трудовий договiр; надати наказ про прийняття на роботу i ознайомити працiвника з iнструкцiєю, технiкою безпеки на пiдприємствi також ознайомити з правилами внутрiшнього розпорядку пiд розпис; познайомити з графiком робочого часу i обiдньої перерви. -при виплатi грошових коштiв в пiд звiт на господарськi потреби- на 1 день ,при покупцi сiльгосппродукцiї в межах 10 днiв 2. Про облiкову полiтику пiдприємства 2.1. Дозволяю змiнити облiкову полiтику, якщо: - змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України; - змiняться статутнi вимоги пiдприємства; - новi (запропонованi й обґрунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй. 2.2. Затвердити методи оцiнки при поступленнi та вибуттi запасiв по групам - запаси оприбутковувати на баланс по закупочнi цiнi ( без ПДВ) -при виготовленнi запасiв своїми силами пiдприємства оприбутковувати їх на склад по собiвартостi їх виробництва. -при списаннi ПММ, авто шини (насiння , мiндобрива) використовувати лiмiтна- забiрна карта , накладнi. -матерiали с/г виробництва облiковувати на рахунку 208/1 ; с/г продукцiя власного виробництва облiковується на рахунку 27 /2 i оприбуткувати по справедливiй цiнi. - в 2017 роцi. основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6000 грн. Без НДС - згiдно НКУ статтi 138.3.3 основнi засоби на пiдприємствi класифiкувати по 4 групам i вибрати наступнi перiоди їх експлуатацiї з застосуванням прямолiнiйного методу облiку амортизацiї група -3 будiвлi -20 рокiв, споруди- 10 рокiв, група 4- машини i обладнання 5 рокiв, комп'ютера, модеми, телефони -5 рокiв, транспортнi засоби- 5 рокiв, 2.3 До малоцiнних швидкозношуваних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв ( на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П (С) БО 7 " Основнi засоби" i пунктi 4 цього наказу), вартiсть оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 6000 грн. - роздiлити МНМА на 201 i 112 рахунок в залежностi вiд термiн придатностi :- - 201 рахунок це МШП <6000 грн. <1 рiк придатностi. - 112 рахунок це МШП<6000 грн. >1 рiк придатностi. - малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв -у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта . 2.5. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть по кожному об'єкту ОЗ, в податковому облiку 0, крiм об'єктiв ОЗ групи1,якi амортизуються до 1700 грн., а потiм їх залишкова вартiсть прирiвнюється до 0 i списати на витрати. А в бухгалтерському облiку об'єкти ОЗ амортизуються до 0 2.6. Установити такi методи нарахування амортизацiї для: - iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод . 2.7. Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю. 2.8. Застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. 2.9. По ремонту i всiх видах покращання ОЗ, так i орендованих в 2017 роцi в податковому i в бухгалтерському облiку виконувати вимоги п.14 i п.15 ПСБУ №7 а iменно : - якщо поточний ремонт , який служить для пiддержання ОЗ в робочому станi- вiдносити витрати на витрати виробництва. - якщо проводимо покращання капiтальний ремонт ОЗ -суму витрат вiдносимо на збiльшення вартостi ОЗ. - поточний ремонт по орендованих ОЗ по (тексту договору) вiдносимо на затрати виробництва. 2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi посилити контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї. 2.11. Суму резерву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення. 2.12. Створити на 2017 рiк згiдно ПСБУ №11 i ПСБУ №26 слiдуючi резерви: - резерв вiдпускiв (814 рахунок) обов'язково за формулою. -резерв сумнiвних боргiв (472 рахунок)-сумнiвна безнадiйна заборгованiсть. -до 05 сiчня 2017 року скласти графiк вiдпусток на 2017 рiк. - встановити для людей, якi працюють на комп'ютерi додаткову вiдпуску 4 календарних днi. 3. Гармонiзацiя бухгалтерського та податкового облiку, у зв'язку з набуттям чинностi з 1 сiчня 2015 року змiн до Податкового кодексу України, внесеними законами № 71-VIII вiд 28.12.2014 та № 72-VIII вiд 28.12.2014} 3.1. Для цiлей бухгалтерського облiку, використовувати мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку, що введенi в дiю згiдно з чинним законодавством. 3.2 Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат,що збiльшують очiкуванi економiчнi вигоди вiд використання такого активу 3.3 Витрати, що пiдтримують об'єкт основного засобу у робочому станi вiдносити до витрат перiоду , у якому такi витрати понесенi 3.4. Нарахування амортизацiї здiйснювати з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. 3.5. При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг до загальновиробничих витрат вiдносити перелiк витрат, що зазначений у пунктах 3.5.1 та 3.5.2 даного наказу. 3.5.1. УСТАНОВИТИ ПЕРЕЛIК I СКЛАД ЗМIННИХ ТА ПОСТIЙНИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 1. Витрати на управлiння виробництвом: а) оплата працi апарату управлiння включаючи премiї, матерiальну допомогу; б) вiдрахування на соцiальнi заходи i медичне страхування апарату управлiння в) витрати на оплату службових вiдряджень персоналу. г) iншi витрати: вартiсть поштово-телеграфних послуг; вартiсть послуг зв'язку; вартiсть канцелярського приладдя; вартiсть послуг з участi в семiнарах; витрати на придбання перiодичних видань i спецiальної лiтератури виробничої тематики тощо. 2. Амортизацiя основних засобiв усього виробничого та загальновиробничого (призначення, крiм вантажних автомобiлiв вантажопiдйомнiстю понад 2 т. 3. Амортизацiя нематерiальних активiв усього виробничого та загальновиробничого призначення. 4. Витрати на утримання та експлуатацiю необоротних активiв виробничого та загально виробничого призначення: а) вартiсть мастильних, обтиральних матерiалiв та iнших допомiжних матерiалiв, необхiдних для догляду за обладнанням i пiдтриманням його у працездатному станi; б) оплата працi допомiжних робiтникiв, якi обслуговують обладнання, - електромонтерiв, слюсарiв, ремонтних та iнших допомiжних робiтникiв; в) вiдрахування на соцiальнi заходи i медичне страхування перелiчених вище робiтникiв; г) вартiсть спожитого палива, електроенергiї, води, пари та iнших видiв енергiї на приведення в рух виробничих механiзмiв загальновиробничого призначення; д) вартiсть послуг допомiжних виробництв i послуг стороннiх органiзацiй, пов'язаних з утриманням та експлуатацiєю обладнання; є) вартiсть витраченого iнструменту i пристосувань; ж) витрати на операцiйну оренду основних засобiв тощо. 5. Витрати, пов'язанi з утриманням пожежної та сторожової охорони: а) оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи i медичне страхування робiтникiв, зайнятих охороною виробничих примiщень; 6. Витрати на ремонт основних засобiв виробничого та загальновиробничого призначення: а) витрати на ремонт будiвель i споруд: · вартiсть витрачених будiвельних матерiалiв i запасних частин; · оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи i медичне страхування робiтникiв, якi виконують ремонтнi роботи; · вартiсть послуг ремонту б) витрати на ремонт виробничого обладнання, iнструментiв i транспортних засобiв: · вартiсть запасних частин та iнших матерiалiв, витрачених при ремонтi виробничого обладнання, транспортних засобiв та iнструментiв; · оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи i медичне страхування робiтникiв, якi виконують ремонтнi роботи (слюсарiв, верстатникiв та iнших); · вартiсть послуг ремонтних цехiв та iнших допомiжних виробництв з ремонту обладнання, транспортних засобiв, iнструментiв. 7. Витрати на охорону працi й технiку безпеки: а) поточнi витрати на улаштування та утримання огорож машин та їх рухомих частин; б) витрати на установлення сигналiзацiї, необхiдної з метою безпеки для швидкого зупинення механiзмiв; в) витрати на улаштування умивальникiв, душiв, на виробництвi (на пiдприємствах, де надання цих послуг працюючим пов'язане з особливостями виробництва i передбачено колективним договором), а також на утримання роздягалень, шаф для спецодягу, сушарок та iншого подiбного обладнання; г) вартiсть матерiалiв, використаних на улаштування та утримання засобiв охорони працi; д) вартiсть спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярiв та iнших захисних пристосувань, що видаються найманим працiвникам, необхiдних їм для виконання професiйних обов'язкiв, та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила та iнших миючих засобiв, знешкоджуючих засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування згiдно з перелiком i нормами, установленими чинними нормативно-правовими актами, або на вiдшкодування витрат працiвникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту у випадках невидачi їх адмiнiстрацiєю; є) вартiсть послуг стороннiх органiзацiй, пов'язаних iз проведенням попереднього (пiд час прийняття на роботу) i перiодичних (протягом трудової дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах зi шкiдливими або небезпечними умовами працi, або де необхiдно провадити професiйний добiр (обов'язковий первинний та перiодичний профiлактичний наркологiчний огляди), а також щорiчний обов'язковий медичний огляд осiб вiком до 21 року; ж) iншi витрати на цiлi, пов'язанi з охороною працi (витрати на улаштування освiтлення, що вiдповiдає санiтарним нормам i правилам (у тому числi мiсцевого освiтлення робочих мiсць). 8. Витрати на охорону навколишнього природного середовища: а) витрати на утримання та експлуатацiю очисних споруд; б) витрати на зберiгання, переробку та охорону екологiчно небезпечних вiдходiв; в) витрати на очищення стiчних вод. 3.5.2 УСТАНОВИТИ ПЕРЕЛIК I СКЛАД ЗМIННИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 1. Амортизацiя вантажних автомобiлiв вантажопiдйомнiстю понад 2 т виробничого та загально виробничого призначення, що нараховується за виробничим методом. 2. Витрати на обслуговування виробничого процесу: · оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу; · витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг. Прийняти як базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат основну заробiтну плату (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв. Iнформацiю про суму загальновиробничих витрат розкривати у Звiтi про фiнансовi результати окремою статтею. 3.6. У випадку придбання одного об'єкту основних засобiв, що складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожну з цих частин визнавати в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт основних засобiв. 3.7. З метою створення єдиної системи органiзацiї бухгалтерського облiку та дотримання єдиної облiкової полiтики для складання консолiдованої звiтностi виконувати цей наказ, узгоджуючи свої дiї з головним бухгалтером пiдприємства. Голова правлiння Целiнко Н.О. З наказом ознайомлений: Головний бухгалтер Панченко Т.В.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство займається вирощуванням плодiв та винограду та є постачальником плодово-ягiдної сировини. Ринок збуту - пiдприємства України, якi займаються переробкою сiльськогосподарської сировини. Основними ризиками в господарськiй дiяльностi емiтента є клiматичнi умови (морози сiчня, лютого мiсяцiв, веснянi заморозки), що можуть призвести до зменшення врожайностi плодових культур та виноградникiв. Конкурентами товариства є пiдприємства всiх форм власностi, якi розташованi на територiї Херсонської областi та займаються вирощуванням плодiв та винограду.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбанi основнi засоби на загальну суму 1734 тис.грн., вiдчужено на суму 2556 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Найважливiшими проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є залежнiсть вiд погодно-клiматичних умов, а також нестача обiгових коштiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством штрафнi санкцiї не накладалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягу виробництва продукцiї та впровадження сучасних технологiй з метою зменшення витрат та збiльшення врожайностi сiльськогосподарських культур.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною у яких виступав емiтент або його посадовi особи, у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  2168  1878   0  0  2168   1878
     — будівлі та споруди  774  774  0  0  774   774
     — машини та обладнання  1365  1080  0  0  1365  1080
     — транспортні засоби  6  5  0  0  6  5
     — інші  23  19  0  0  23  19
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  2168  1878  0  0  2168  1878
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду складає 6510 тис. грн., знос становить 4632 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складала 1878 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 774 тис. грн., машини та обладнання - 1080 тис. грн., транспортнi засоби - 5 тис. грн., iншi - 19 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   1463 4050
   3595 3595
   3595 3595
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1463.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(3595.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 98  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 4053  X X
   Усього зобов'язань X 4151  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 4050 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковi забезпечення 0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання 3 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   18-04-2017 18-04-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   18-04-2017 18-04-2017
   20-09-2017 20-09-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2017 1 0
   2 2016 1 0
   3 2015 2 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 4
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Так  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність