Створення: 12.07.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/08/2013

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 23.08.2013р. о 10-00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Прийняття нової редакції статуту.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.08.13.
З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.
Реєстрація учасників зборів 23.08.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):
Усього активів 5779/5230. Основні засоби 1337/1196. Запаси 273/199. Сумарна дебіторська заборгованість 90/125. Грошові кошти та їх еквіваленти 2/6. Власний капітал 5108/4408. Статутний капітал 3595/3595. Нерозподілений прибуток 716/16. Довгострокові зобов’язання 347/0. Поточні зобов’язання: 296/822. Чистий прибуток на одну акцію 0.0015/0.0001. Кількість акцій (шт.) 14380000/14380000. Чисельність працівників на кінець періоду 30/34.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 128(1632) від 12.07.13.