Створення: 12.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 13/04/2012

ПАТ “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 13.04.12 о 10-00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Великі Копані, вул.Радянська, 12, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011р.
  4. Відкликання та переобрання правління товариства.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09.04.12. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління.

Реєстрація учасників 13.04.12 з 9.00 до 09.50 за зазначеною адресою.

Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

5812

5961

Основні засоби

1658

2091

Запаси

199

240

Сумарна дебіторська заборгованість

116

55

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

3

Нерозподілений прибуток

16

14

Власний капітал

4408

4406

Статутний капітал

3595

3595

Поточні зобов’язання

802

1063

Чистий прибуток (збиток)

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

394

394

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

34

47

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 47(1300) від 12.03.12.