Створення: 10.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/03/2015

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 17.03.2015р. о 10-00 за адресою товариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 11.03.2015.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до голови правління Чмир С.С.

Реєстрація учасників зборів 17.03.2015 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 4902/5521.
 • Основні засоби 1251/1292.
 • Довгострокові фінансові інвестиції (біологічні активи) 3391/3659.
 • Запаси 56/409.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 200/149.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 4/12.
 • Нерозподілений прибуток 277/294.
 • Власний капітал 4669/4686.
 • Статутний капітал 3595/3595.
 • Довгострокові зобов’язання 0/357.
 • Поточні зобов’язання: 203/450.
 • Чистий прибуток на одну акцію 0,00118/0,029.
 • Кількість акцій (шт.) 14380000/14380000.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 20/26.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 25(2029) від 06.02.2015.