Створення: 14.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 18/04/2017

Публічне акціонерне товариство «імені Фрунзе», місцезнаходження Херсонська обл., Олешківський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, скликає загальні збори акціонерів 18.04.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб;

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Целінко Наталії Олександрівні від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- відкликати весь склад раніше обраної наглядової ради ПАТ «ім.Фрунзе», обрати наглядову раду терміном на 1 рік в кількості 5 осіб;

- відкликати весь склад раніше обраної ревізійної комісії (РК) ПАТ «ім.Фрунзе», обрати РК терміном на 1 рік в кількості 2 осіб;

Питання 9:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: frunze.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 12.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Целінко Н.О.

Реєстрація учасників зборів 18.04.17 з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 6396/5591.
 • Основні засоби 2168/1361.
 • Запаси 1351/846.
 • Грошові кошти 259/2.
 • Нерозподілений прибуток )збиток) -346/36.
 • Власний капітал 2050/4428.
 • Статутний капітал 3595/3595.
 • Довгострокові зобов’язання 26/26.
 • Поточні зобов’язання: 2320/1137.
 • Чистий збиток на одну акцію -0,03/-0,02.
 • Кількість акцій 14380000/14380000.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 16/18.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 49(2554) від 14.03.17.