Створення: 18.06.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/07/2012

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 27.07.2012р. о 10-00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Великі Копані, вул.Радянська, 12, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011р.
  4. Відкликання та переобрання усіх органів управління та контролю товариства.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.07.12.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління. Реєстрація учасників – 27.07.12 з 9.00 до 09.50 за зазначеною адресою.

Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 113(1366) від 18.06.12.