Створення: 03.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/03/2014

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 28.03.2014р. о 10-00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.03.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 28.03.2014 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 5521/5779.
 • Основні засоби 1292/1337.
 • Довгострокові фінансові інвестиції (біологічні активи) 3659/4077.
 • Запаси 409/273.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 149/90.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 12/2.
 • Нерозподілений прибуток 294/716.
 • Власний капітал 4686/5108.
 • Статутний капітал 3595/3595.
 • Довгострокові зобов’язання 357/347.
 • Поточні зобов’язання: 450/296.
 • Чистий прибуток на одну акцію 0.029/0.0015.
 • Кількість акцій (шт.) 14380000/14380000.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 26/30.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 21(1774) від 31.01.14.