Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/03/2016

Публічне акціонерне товариство “ім.Фрунзе” скликає загальні збори акціонерів 30.03.2016 о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись до голови правління Гусаровой Л.Л.

Реєстрація учасників зборів 30.03.16 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 5591/4902.
 • Основні засоби 1361/1251.
 • Довгострокові інвестиції 2938/3391.
 • Запаси 846/56.
 • Сумарна дбт заборгованість 444/200.
 • Грошові кошти 2/4.
 • Нерозподілений прибуток 36/277.
 • Власний капітал 4428/4669.
 • Статутний капітал 3595/3595.
 • Поточні зобов’язання: 1137/203.
 • Чистий прибуток на одну акцію 0,017/0,00118.
 • Кількість акцій 14380000/14380000.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 18/20.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 29(4317) від 17.02.16.